Nyheter

Möjliga krisåtgärder för företagare

Det är många verksamheter som kämpar för att ta sig igenom krisen som Corona-pandemin åsamkar och vi på Åhnberg & Partners vill gärna göra vad vi kan för att stötta våra kunder i dessa svåra tider. I dagsläget finns det ett antal möjliga åtgärder för företagare att ta till. Nedan följer några av dem. Känns något otydligt eller om du vill ha hjälp, tveka inte att höra av dig till din kontaktperson.

Anstånd med skattebetalningar
För att öka likviditeten i bolaget kan man ansöka om anstånd med betalning av skatt. Anståndet innebär en möjlighet att skjuta upp betalning av moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på anställdas löner i upp till ett år.

Reglerna får tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020 vilket innebär att det går att ansöka om återbetalning av tidigare redovisningsperioder som till exempel moms för januari och februari eller arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för löner utbetalda under perioden januari-mars. Viktigt att veta är att anstånden kommer med kostnader. Kostnaden för anstånd utgörs av en basränta på 1,25% för de första sex månaderna plus en anståndsavgift på 0,2% per månad.

Anståndsansökan lämnas in via Skatteverkets e-tjänst.

Korttidsarbete
Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid med 20%, 40% eller 60%, och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Den 14 april kom regeringen med ett nytt förslag som innebär att man ska kunna ansöka om stöd för korttidsarbete för upp till 80% av arbetstiden. Det utökade stödet ska enligt förslaget gälla från och med 1 maj 2020 och ska få tillämpas för stödmånaderna maj, juni och juli. Det ursprungliga stödet för korttidsarbete kan dock tillämpas redan från den 16 mars och beviljas i sex kalendermånader med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader. Stödet gäller även för företag där företagsledaren/ägaren är den enda anställda.

Som huvudregel utgår man från en ”referensmånad” när man fastställer den ordinarie lönen, det vill säga bruttolönen tre månader innan ansökan. Om lönen under referensmånaden inte är representativ (exempelvis om en företagsledare tar oregelbunden lön) så kan man istället utgå från ett snitt på löneuttagen under föregående år eller de senaste månaderna. Man måste dock vara beredd på att man kan behöva styra denna beräkning vid en förfrågan/avstämning.

För att beviljas stödet måste man kunna visa på tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som orsakats av Corona-pandemin. Företaget får inte vara på obestånd, föremål för företagsrekonstruktion eller skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning vid datumet för ansökan. Man måste även kunna visa att andra åtgärder vidtagits innan ansökan om stödet lämnas in, till exempel uppsägning av ej verksamhetskritisk personal.

Ett annat krav för att stödet skall beviljas är att minst 70% av företagets personal har skrivit under avtal om permittering, alternativt att det finns stöd för korttidsarbete i centrala och lokala kollektivavtal.

Ansökan om stöd för korttidsarbete sker hos Tillväxtverket. På deras hemsida står det att man ”är av uppfattningen att det är olämpligt att företag gör stora aktieutdelningar och samtidigt tar del av det statliga stödet för korttidsarbete”,exakt vad det innebär är oklart i dagsläget men det kan vara bra att ha med sig informationen innan man beslutar om att införa korttidspermittering.

Efter att ansökan lämnats in och stödet beviljats av Tillväxtverket ska företaget skicka in en avstämning där utfallet för korttidsarbetet sammanställs. Avstämningen kan resultera i att ytterligare stöd beviljas eller att företaget blir återbetalningsskyldigt.

Sänkning av preliminärskatt
En annan möjlig åtgärd för att öka likviditeten i bolaget är att sänka den beslutade preliminärskatten för räkenskapsår 2020. Det går även att begära återbetalning av preliminärskatt inbetald under 2019 om bolaget betalade in för mycket skatt då.

Anmälan om sänkning av preliminärskatt lämnas in via Skatteverkets e-tjänst ”Preliminär inkomstdeklaration”.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter
Under perioden mars-juni 2020 sänks arbetsgivaravgifterna från 31,42% till 10,21%. Nedsättningen gäller högst 30 anställda per företag och beräknas på löner upp till 25 000 kr per anställd och månad. På den del av lönen som överstiger 25 000 kr skall fulla arbetsgivaravgifter fortfarande betalas.

Denna åtgärd gäller alla företag och det ställs inga särskilda krav på företagen för att man ska få utnyttja nedsättningen. Vi kommer se till att ditt företag utnyttjar nedsättningen maximalt.

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort.